ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,  proiect 2023 și estimări pentru anii 2024-2026

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.33 alin.(3)-(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.28.182/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în numele și pentru președintele Consiliului Județean Neamț de domnul Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ, în baza adresei nr.25.389/2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.28.182/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală – proiect 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 (20%), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală– proiect 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 (20%), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând cotele defalcate din impozitul pe venit, la dispoziția Consiliului Județean Neamț– proiect 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 (6%), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

ȘEF SERVICIU

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                              

Nr. 230 din 12.10.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                              Voturi „pentru” 24

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 25                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 10                                                  Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1