ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al

Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.803/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.1083/2022 a Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț

Văzând rapoartele de specialitate nr.26.803/2022 al Direcției de management şi, respectiv, nr.27.493/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr.100/2022 a Consiliului Administrativ al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcții al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.110/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.        Postul de dansator, studii medii/generale, treapta profesională II din cadrul Ansamblului Folcloric „Floricică de la Munte”, poz.23 în statul de funcții, se transformă în post de dansator, studii medii/generale, treapta profesională I;

b.       Postul de dansator, studii medii/generale, treapta profesională II din cadrul Ansamblului Folcloric „Floricică de la Munte”, poz.24 în statul de funcții, se transformă în post de dansator, studii medii/generale, treapta profesională I.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                    

     Nr. 232 din 27.10.2022

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0