ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a  deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„k”, art.43 alin.(4) – (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) lit.„k” și „l” din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare

Examinând referatul de aprobare nr.28.068/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.1897, nr.2.558/2022 și nr.4.055/2022 ale Societății Comerciale ECO SUD S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr.28.068/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea contractului nr.4145/893/2019 de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, județul Neamț, conform modelului de act adițional prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică tarifele aferente activităților prestate, aprobate potrivit pct.2 al anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.23/27.02.2019 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț, cu modificările și completările ulterioare, anexă care va avea forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                     

     Nr. 233 din 27.10.2022

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  20

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri  12

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  2

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 233.PDF