ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a două autoturisme către Centrul Militar Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.76 din Legea nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.27.103/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr. A-628/2022, nr.A-1271/2022 și nr. A-2510/2022 ale Centrului Militar Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.27.103/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și nr. 27.540/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, lit.„i”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, art.297 lit.„d”, art.349 – 353,  art.362 alin.(2) și (3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Centrul Militar Județean Neamț, a două autoturisme, aparținând domeniului privat al Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Protocolul de transmitere în folosinţă gratuită a bunurilor prevăzute la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

 (2) Direcția proiecte, achiziții și logistică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va lua măsurile ce se impun pentru încheierea Protocolului de transmitere în folosinţă gratuită, în termen de maxim 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

                                                           

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                     

     Nr. 235 din 27.10.2022

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 235.PDF