ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.10 alin.(5) și alin. (11) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.12 alin.(6), art. 16 alin.(2) lit.„j” și ale art.21 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

Examinând referatul de aprobare nr.27.316/2022 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.83/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr.27.316/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Hotărârea Consiliului local al comunei Poiana Teiului nr.72/2022, adresa nr.87/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Judeţului Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea retragerii Comunei Poiana Teiului din Asociație, precum și, pe cale de consecință, pentru modificarea actelor statutare ale acesteia.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                     

     Nr. 236 din 27.10.2022

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0