ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Ceahlău a unui tronson de drum județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile art.22 și art.22^1 alin.(3) și alin.(4) lit.„c” din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.25.444/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.25.444/2022 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și nr. 27.552/2022 al Direcției de Management, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ceahlău nr.60/2022, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, lit.„i”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173  alin. (1) lit.„c”, alin.(5) lit.„l”, art.297 alin.(1) lit.„a”, art.299, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului local al Comunei Ceahlău, pe durata realizării obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare și modernizare trotuare – Stațiunea Durău”, până la recepția finală a lucrărilor, a tronsonului de drum județean situat pe DJ 155F Bistricioara – Durău – Izvorul Muntelui (DN 15), cuprins între km.11+585 – 11+908, cu o valoare de inventar de 653.179,78 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În calitate de administrator al bunului prevăzut la alin.(1), Consiliul Județean Neamț emite acordul prealabil privind realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare și modernizare trotuare – Stațiunea Durău”.

Art.2: 1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția de management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru încheierea protocolului de predare-primire a sectorului de drum județean, în termen de maxim 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                                                                                              

Nr. 238 din 27.10.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 238.PDF