ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

     

privind aprobarea cofinanţării proiectului regional „Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(2) al Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.37 al Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului aferent Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritară 3- Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.2- Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă a populației;

        Examinând referatul de aprobare nr.27.639/2022 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.17.466/2022 a Companiei Județene APA SERV S.A.;

Văzând rapoartele de specialitate nr.27.639/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, nr.27.790/2022 al Direcției de management și nr.28.508/2022 al Direcției generale buget-finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă cofinanţarea proiectului regional „Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020”, din bugetul Județului Neamț, cu suma de 1.769,159 mii euro fără TVA, reprezentând 2% din valoarea investiției.

Art.2: Direcţia proiecte, achiziții și logistică şi Direcţia Generală Buget-Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum şi Compania Judeţeană APA SERV S.A. vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                            

        Nr. 239 din 27.10.2022

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0