ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.233/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „DAR- Dăruim Acces la Reabilitare”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.28.671/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.28.671/2022 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea anexei – Situația bunurilor care se dau în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț- la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.233/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „DAR- Dăruim Acces la Reabilitare”, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II:(1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

 (2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                     

     Nr. 240 din 27.10.2022

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  24

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 240.PDF