ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind alipirea unui număr de 2 imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.28.595/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.28.595/2022 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:        

 

Art.1: Se aprobă alipirea a 2 bunuri imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț, după cum urmează:

a)     Imobilul 1, situat în municipiul Piatra-Neamț, str.Alexandru cel Bun nr.24, compus din:

   teren în suprafață de 1.583 mp, identificat cu NC 53051, CF Piatra-Neamț nr.53051, nr. de inventar A1 00009, valoare de inventar 1.558.635,00 lei;

   construcție cu funcțiuni administrative (depozitare birouri), parter, Sc=60 mp, identificată cu NC 53051-C2, CF Piatra -Neamț nr.53051, nr. de inventar A1 00006, valoare de inventar 165.323,10 lei;

   construcție cu funcțiunea garaj, parter,  Sc=856 mp, identificată cu NC 53051-C1, CF Piatra-Neamț nr.53051, nr. de inventar A1 00007, valoare de inventar 798.898,00 lei;

b)     Imobilul 2 situat în municipiul Piatra Neamț, str.Alexandru cel Bun nr.22, respectiv teren acces garaj, în suprafață de 65 mp, identificat prin NC 2354/2 CF Piatra-Neamț nr.63064, nr. de inventar A1 00008, valoare de inventar 64.000,00 lei.

Art.2: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor aferente.

 (2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                            

Nr. 242 din 27.10.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0