ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren, necesar realizării unui proiect de interes public județean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Examinând referatul de aprobare nr.28.787/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

  Văzând raportul de specialitate nr.28.787/2022 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„m”, „n”, „o”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă solicitarea de constituire, în favoarea Județului Neamț, a unui drept de folosință gratuită a unui bun imobil (teren) aflat în domeniul privat al Comunei Boroaia, județul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioadă determinată, respectiv 25 ani, în scopul realizării proiectului ”Porțile Neamțului”.

Art.2:Direcţia de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                    

     Nr. 243 din 27.10.2022

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                               Voturi „împotrivă”  4

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0