ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.83/2016 privind aprobarea unor măsuri pentru utilizarea zonei de siguranță a drumurilor județene

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.46 alin.(1), (9) și (10) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.27.532/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 27.532/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, nr.29040/2022 al Direcției de management, nr.29.231/2022 al Direcției arhitect șef și nr.29.061/2022 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„a” și alin.(5) lit.„l”, art. 334 alin.(5), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Metodologia privind amplasarea unor construcții și instalații în zona drumurilor județene, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.83/2016, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II:(1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

 (2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru încheierea actelor adiționale la contractele în vigoare.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                     

     Nr. 244 din 27.10.2022

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 244.PDF