ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri cu privire la implementarea proiectului de interes județean „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț,

Tg. Mureș”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

Examinând referatul de aprobare nr.25.057/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 25.057/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și nr. 28.692/2022 al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„m”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.I: Se constituie rezerva de implementare în cadrul proiectului Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș în valoare de 11.322.967,08 lei, inclusiv TVA.

    Art.II: În mod corespunzător, se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1.      Art.5 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.5: Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public și a stațiilor de reîncărcare prevăzute la art.4, precum și altor activități eligibile proprii, ale Județului Neamț, din cadrul proiectului Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș”, în cuantum de 52.867.985,67 lei, inclusiv TVA.”.

2.     Art.6 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.6: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în cadrul proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș”, în cuantum de 4.231.301,42 lei, inclusiv TVA, din care 992.585,39 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuția de minimum 2% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect și 3.238.716,03 lei, inclusiv TVA, reprezentând diferența necesară constituirii rezervei de implementare.”.

3.     Art.7 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.7: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a valorii totale a cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș”, în sumă de 10.815.262,12 lei, inclusiv TVA, din care 7.966.831,36 lei reprezentând valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului și 2.848.430,76 lei, inclusiv TVA, reprezentând valoarea neeligibilă aferentă cheltuielilor necesare realizării investiției”.

4.  Se modifică anexa nr.3 – Lista cheltuielilor estimative din cadrul proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș”, la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.168/2018, cu modificările și completările ulterioare, aceasta urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III: Direcția proiecte, achiziții și logistică și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                    

     Nr. 245 din 27.10.2022

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 245.PDF