ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), alin.(4) și alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.17.308/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.41/2022 a starețului Mănăstirii Nechit, comuna Borlești, nr.6/2022 a preotului paroh al Parohiei „Sf. Dimitrie Basarabov”, municipiul Piatra-Neamț, nr.7/2022 a reprezentantului legal al Parohiei „Duminica Tuturor Sfinților Români”, municipiul Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.17.308/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, corespondența înregistrată sub nr.29.133/2022 a reprezentantului legal al Parohiei „Duminica Tuturor Sfinților Români”, municipiul Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin. (6) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanțate din veniturile proprii ale Județului Neamț pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul județului Neamț, cu 7 posturi, pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei, după cum urmează:

-5 posturi pentru Mănăstirea Nechit, comuna Borlești;

-un post pentru Parohia „Sf. Dimitrie Basarabov”, municipiul Piatra-Neamț

-un post pentru Parohia „Duminica Tuturor Sfinților Români”, municipiul Piatra-Neamț.

 (2) Posturile prevăzute la alin.(1) vor fi finanțate din veniturile proprii ale Județului Neamț, începând cu luna noiembrie 2022, cu suma totală de 12.978 lei pentru anul 2022.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                               

Nr. 247 din 27.10.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                   Abțineri  4

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0