ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.10 alin.(4) al Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.29.059/2022 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.1148/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman;

Văzând rapoartele de specialitate nr.29.059/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și nr.29.122/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, cu o valoare estimată de 358.137,641 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 283.892,088 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În mod corespunzător, se modifică art.2 și anexa nr.2 ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.29/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                    

     Nr. 248 din 27.10.2022

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                             Voturi „pentru”  26

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                               Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                   Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 248.PDF