ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unor mandate speciale referitoare la serviciile de salubrizare din Zona 2

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„k” și ale art.43 alin.(4)–(8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) lit.„k” și „l” din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, coroborat cu prevederile art.74 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, aprobate prin Ordinul  preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.640/2022

Examinând referatul de aprobare nr.30.547/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.822 și nr.872/2022 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr.30.547/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, adresele nr.2980, nr.3240 și nr.4406/2022 ale Societății Comerciale ROSSAL S.R.L. Roman, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” să voteze, în numele Județului Neamț, Actul adițional nr.6 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 2, Județul Neamț, în forma și conținutul prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” să voteze, în numele Județului Neamț, tarifele aferente Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 2, Județul Neamț, în forma și conținutul prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” să voteze, în numele Județului Neamț, Procedura standard de acceptare a deșeurilor la instalațiile de tratare/depozite de deșeuri municipale și aplicarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale-Zona 2, în forma și conținutul prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 254 din 10.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                        Voturi „pentru”  21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                          Voturi „împotrivă”  4

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                              Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1