ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind schimbarea denumirii Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamț

 

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 lit.„c” din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr.564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

Examinând referatul de aprobare nr.21.310/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr. 1268 și 1.708/2022 ale Complexului Muzeal Național Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.21.310/2022 al Direcţiei de management, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Piatra-Neamț nr.269/2022, avizul nr.3/2022 al Comisiei Județene de Atribuire de Denumiri Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(4) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă schimbarea denumirii obiectivului de interes județean „Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamț” în „Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni „Gheorghe Dumitroaia” Piatra-Neamț”.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 257 din 10.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                         Voturi „pentru”  26

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                           Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                               Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0