ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren)

din proprietatea Orașului Bicaz în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.30.143/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.30.143/2022 al Direcției de Management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)-(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c” și „d”, alin.(5) lit.„j”, art. 294 alin.(3), (5) și (7), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere a imobilului situat în Orașul Bicaz, teren în suprafață de 241 mp, identificat cu NC 53991, din domeniul public al Orașului Bicaz în domeniul public al Județului Neamț, în vederea declarării acestuia ca bun de interes public județean și utilizării sale în scopul realizării unui sistem perimetral de drenaj al apelor pluviale pentru Teatrul sătesc Ion Calinderu (Muzeul de Istorie) Bicaz, imobil aflat în proprietatea publică a Județului Neamț.

Art.2: Sub condiția acceptării de către Consiliul Local al Orașului Bicaz a solicitării prevăzute la art.1, se aprobă alipirea imobilului teren în suprafață de 241 mp, identificat cu NC 53991, cu imobilul teren în suprafață de 605 mp, identificat cu NC 52525, pe care se află clădirea Teatrului sătesc Ion Calinderu (Muzeul de Istorie) Bicaz, precum și suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor aferente respectivei operațiuni de alipire.

 Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de Management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 259 din 28.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                           Voturi „pentru”  26

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                             Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                 Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0