ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în vederea implementării unor proiecte de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

  Examinând referatul de aprobare nr.30.795/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate nr.30.795/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.218/2021 privind luarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „ISPAM–Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.51/2021 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „ACASĂ-Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„e”, alin.(5) lit.„a” și „b”, alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare având ca scop crearea unui Grup de Acțiune Locală Anticorupție (GALA) pentru implementarea proiectului „ISPAM –Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, cod SIPOCA/SMIS 1136/152131, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cu entitățile prevăzute în modelul  Protocolului de cooperare prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului „ACASĂ- Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, conform modelului din anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț pentru semnarea Protocolului de cooperare și a Acordului de parteneriat.

Art.4: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să desfășoare acțiuni necesare dezvoltării de parteneriate, atât în perioada de implementare a proiectelor menționate, cât și în perioada de sustenabilitate a acestora, prin intermediul echipelor de implementare a proiectului și să semneze, în condițiile legii, orice acte subsecvente care decurg din acțiunile întreprinse.

Art.5: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț, în limita competențelor legale, să semneze, în condițiile legii, documentele de parteneriat necesare implementării activităților proiectelor.

Art.6: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

  Piatra Neamț

           Nr. 271 din 28.11.2022

 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  26

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  9

            Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

 

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 271.PDF