ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

        

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui proiect de interes județean și a cheltuielilor legate de acesta

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 și 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului sănătății nr. 2.736/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională – componenta 12: Sănătate – Investiţia I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice;

Examinând referatul de aprobare nr.31.889/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.31.890/2022 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică și nr.32.029/2022 al Direcției generale buget, finanțe, adresa Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț nr.43.045/2022, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b” și „e”, alin.(5) lit. „c”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă proiectul „Achiziție echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”, ce va fi depus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență- Componenta C12- Sănătate, Investiția 2.Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, I2.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

(2) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la alin.(1) în cuantum de 24.164.863,28 lei, inclusiv TVA, din care:

– cheltuieli eligibile – 20.296.607,80 lei, fără TVA;

-TVA aferentă cheltuielilor eligibile – 3.856.355,48 lei;

– cheltuieli neeligibile – 10.000,00 lei, fără TVA;

– TVA aferentă cheltuielilor neeligibile- 1.900,00 lei.

Art.2: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în proiectul prevăzut la art.1, în sumă totală de 3.868.255,48 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din care suma de 3.856.355,48 lei reprezentând TVA aferentă cheltuielilor eligibile se va recupera de la bugetul de stat.

Art.3: Se aprobă asigurarea de către Județul Neamț a cheltuielilor conexe și a resurselor financiare necesare pentru implementarea optimă a proiectului prevăzut la art.1, pe întreaga durată de implementare a acestuia, sumele necesare cofinanțării urmând a fi cuprinse în bugetul județului.

Art.4: Se însușesc valorile certificate de Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, valabile pe anul 2021, declarate pe proprie răspundere prin adresa nr.43.045/16.11.2022, după cum urmează:

             Rata infecțiilor nosocomiale: 1,90%;

             Rata infecțiilor Clostridium dificile: 0,82%;

             Rata infecțiilor microorganisme MDR: 0,355%;

             Numărul probelor microbiologice lucrate în laborator – 10.332(din care autocontrol-1194);

             Gradul de ocupare al unității sanitare- 35,39%.

Art.5: Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat de Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț și Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, pentru depunerea și implementarea proiectului Achiziție echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă Nota de fundamentare a investiției aferentă proiectului Achiziție echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

   Piatra Neamț

   Nr. 274 din 28.11.2022

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

            Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 274.PDF