ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

       

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.32.334/2022 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.32.334/2022 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică, nr.32.367/2022 al Direcției generale buget, finanțe, adresa nr.6.066/2022 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea descrierii sumare a obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.196/2021 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”.

Art.2: (1) Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, în valoare totală de 17.065.957,31 lei, inclusiv TVA, din care construcții-montaj în valoare totală de 10.930.952,66 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.165/2022 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”.

Art.3: Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.203/2019 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, după cum urmează:

a.           Art.1 se modifică, urmând a avea următorul conținut:

Art.1: Se aprobă proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, în valoare totală de 17.065.957,31 lei.”.

b.          Art.3 se modifică, urmând a avea următorul conținut:

Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului prevăzut la art.1 în sumă de 6.400.155,00 lei reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui suportate, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.316,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.”.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

      Nr. 280 din 28.11.2022

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  26

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                     Abțineri  8

            Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

 

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 280.PDF