ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri privind implementarea proiectului „Educația=Cheia Succesului!”

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

    Examinând referatul de aprobare nr.32.384/2022 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.32.385/2022 al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încetarea participării UAT Județul Neamț –partener 1 la implementarea proiectului „Educația=Cheia Succesului!”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 2- Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Prioritatea de investiții – 8.ii. „Integrare durabilă pe piața muncii  a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune social și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a garanției pentru tineret”, începând cu data de 1.12.2022.

Art.2: În mod corespunzător, se aprobă restituirea sumei de 171.062,43 lei reprezentând prefinanțarea primită pentru implementarea proiectului, precum și a altor sume solicitate de Autoritatea de Management, în limita cheltuielilor efectuate de partenerul Județul Neamț pentru implementarea proiectului.

Art.3: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze documentele necesare încetării participării Județului Neamț la implementarea proiectului.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică și Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                               

Nr. 281 din 28.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  26

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                     Abțineri  8

            Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0