ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru aprobarea asocierii cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț  în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.111, alin.(2^2) alin.(5) și alin.(5¹) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.33.419/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.18.299/2022 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.33.419/2022 al Direcţiei generale buget finanţe și nr.33.674/2022 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit.„e”, alin.(5) lit. „f”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în vederea realizării în comun a acțiunii de interes public județean „Gala excelenței în educația nemțeană”, ce va avea loc în municipiul Piatra Neamț, în data de 21 decembrie 2022.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 233.100 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public județean de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Regulamentul privind acordarea de stimulente financiare pentru elevii/profesorii din învățământul preuniversitar din Județul Neamț care au obținut distincții, medalii și premii speciale la competițiile, concursurile naționale și internaționale în anul școlar 2021-2022, conform anexei nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia generală juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.4:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 286 din 08.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                               Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                     Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 286.PDF