ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

 HOTĂRÂRE

       

privind aprobarea cofinanţării proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă a Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț prin achiziționarea de echipamente și software pentru eficientizarea managementului sistemului de alimentare cu apă”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art.44 alin.(2) al Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.37 al Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului aferent Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritară 3- Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.2- Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă a populației;

Examinând referatul de aprobare nr.35.018/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.23.519/2022 a Companiei Județene APA SERV S.A.;

Văzând rapoartele de specialitate nr.35.018/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și nr.35.023/2022 al Direcției generale buget-finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă cofinanţarea, din bugetul Județului Neamț, cu suma de 172.043,68 lei, a proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă a Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț prin achiziționarea de echipamente și software pentru eficientizarea managementului sistemului de alimentare cu apă”, în valoare totală de 10.889.998,68 lei.

(2) Suma prevăzută la alin.(1) reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului din care se scade rata forfetară de 6% ce cade în sarcina operatorului regional. 

Art.2: Direcţia proiecte, achiziții și logistică şi Direcţia Generală Buget-Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum şi Compania Judeţeană APA SERV S.A. vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                 

Nr. 291 din 19.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                  Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0