ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special din județul Neamț

pentru anul școlar 2023-2024

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere dispoziţiile art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 24 alin.(1) din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei nr.5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022 – 2023

Examinând referatul de aprobare nr.33.574/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.3.754/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț, nr.3.428/2022 a Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare, nr.2.256/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” și nr.2.093/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman;

Văzând raportul de specialitate nr.33.574/2022 al Direcției de management, avizul conform nr.18.102/2022 al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.a) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rețeaua școlară pentru învățământul special din județul Neamț, pentru anul școlar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Conducerea unităților de învățământ special va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 301 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 301.PDF