ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea acordului de dizolvare a Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență” – Rețeaua EDEN

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 și ale art.28 din Statutul Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență” – Rețeaua EDEN

Examinând referatul de aprobare nr.33.391/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării din data de 21.11.2022 a Președintelui Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență”;

Văzând raportul de specialitate nr.33.391/2022 al Direcţiei de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„d”, „n” și „p”, ale alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se emite acordul privind dizolvarea Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență” – Rețeaua EDEN.

Art.2: Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele Județului Neamț, documentele necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii de dizolvare a Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență” – Rețeaua EDEN.

Art.3: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 306 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0