ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea unor bunuri ce aparțin domeniului privat al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și 2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.34.716/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.T1021/2022 a Unității Militare 02275 Bălțătești;

Văzând raportul de specialitate nr.34.716/2022 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),   art. 173 alin.(1) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea și demolarea unor bunuri ce aparțin domeniului privat al Județului Neamț, având valoarea de inventar de 33.500 lei, de către administratorul acestora, respectiv Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 02275 Bălțătești.

(2) Datele de identificare ale bunurilor de la alin.(1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Eventualele sume rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor aferente operațiunilor de casare, se fac venit la bugetul Județului Neamț.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2)  Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 312 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0