ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4 alin.(2) și art.5 alin.(1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.35.307/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitărilor nr.12.513, 12.538, 12.279, 12.763, 13.109, 13.052, 13.365, 13.430, 13.433, 13.443/787, 13.551, 13.511, 13.586, 13.574, 13.610, 13.552, 13.746, 13.966, 13.984, 13.991, 13.810, 13.957, 14.079, 14.031, 14.144, 13.817, 14.220, 14.077, 14.267, 14.261 și 14.233/2022 ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei- Arhiepiscopia Iașilor, nr.2.333 și 2.451/2022 ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei -Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, nr.803 și 804/2022 ale Cultului Creștin Penticostal-Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, nr.3.066/2022 a Episcopiei Romano-Catolice;

Văzând rapoartele de specialitate nr.35.307/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, nr.35.320/2022 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, nr.35.313/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și, respectiv, nr.35.330/2022 al Direcției arhitect șef, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” -„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(6) lit.„a” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)  Se aprobă acordarea din bugetul Județului Neamț a sumei de 1.500.000 lei ca sprijin financiar pentru unitățile de cult din județul Neamț, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele acordate potrivit anexei vor fi justificate în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2)Direcţia generală buget finanţe, Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția arhitect șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 315 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0