ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț al doamnei Mădălina-Veronica CIUBOTARU

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.173 alin.(2) lit.„a” și ale art.188 alin.(1) – (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2019;

Examinând referatul de aprobare nr. 35425/21.12.2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, coroborat cu cererea doamnei Mădălina-Veronica CIUBOTARU, înregistrată la Consiliul Județean Neamț sub nr. 35425/21.12.2022;

Văzând raportul de specialitate nr. 35425/2022 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.204, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se constată încetarea, înainte de termen, a mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț al doamnei Mădălina-Veronica CIUBOTARU, ca urmare a renunțării la această calitate.

Art.2: Se declară vacantă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, ocupată anterior de doamna Mădălina-Veronica CIUBOTARU.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 316 din 21.12.2022

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0