ROMÂNIA

 JUDEŢUL  NEAMŢ

   CONSILIUL  JUDEŢEAN

       HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.12, alin.(6) și (7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.25.551/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.1457/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, nr.2562/2022 a Școlii Profesionale Speciale comuna Ștefan cel Mare, nr.3050/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț și nr.1702/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.25.551/2022 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 35.397/2022

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, următoarele persoane:

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

o      Tudorel RADU;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

o      Corneliu-Grigore BONTAȘ;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Neamţ:

o      Vasile BĂLȚĂTESCU;

   la Școala Profesională Specială Ştefan cel Mare:

o      Aurel MUNTEANU.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării, dată la care se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.341/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de evaluare și asigurare a calității constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                          

Nr. 320 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                        

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

           Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

             Tudorel RADU – 21 voturi ,,pentru"

                        

             Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

            Corneliu-Grigore BONTAȘ – 26 voturi ,,pentru"

 

             Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Neamţ:

            Vasile BĂLȚĂTESCU – 30 voturi ,,pentru"

 

                  Școala Profesională Specială Ştefan cel Mare:

            Aurel MUNTEANU – 31 voturi ,,pentru"