ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unor reprezentanți în cadrul Consiliilor de Administrație ale Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț și Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 187 alin.(2), (5) și (8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.34.609/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.34.609/2022 al Direcţiei de management, avizele comisiilor de specialitate, renunțarea doamnei Ana Acsintoae la calitatea de reprezentant în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.35.400/2022;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează domnul Doru CONACHE-GAVRILIU și domnul Lucian RUSU ca reprezentanți titulari ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț. 

(2) Se desemnează domnul Claudiu MAFTEI ca reprezentant supleant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț. 

(3) Persoanele desemnate potrivit prevederilor alin.(1) și (2) completează componența Consiliului de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, în ceea ce privește reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul acestui organism.

Art.2: (1) Se desemnează domnul Claudiu-Gabriel PARȚAC ca reprezentant titular al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman. 

 (2) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin.(1) completează componența Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman, în ceea ce privește reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul acestui organism.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 323 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                        

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

           Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Piatra- Neamţ:

     Titulari:

                         Doru Conache-Gavriliu – 32 voturi ,,pentru”

                         Lucian Rusu – 32 voturi ,,pentru”

     Supleant:

                         Claudiu Maftei – 32 voturi ,,pentru”

 

            Spitalul de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman :

 

      Titular:

 

                          Gabriel-Claudiu Parțac – 32 voturi ,,pentru”