ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.173 alin.(2) lit.„a” și ale art.188 alin.(1) – (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2019;

Examinând referatul de aprobare nr. 35436/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, coroborat cu cererea înregistrată la Consiliul Județean Neamț sub nr. 35425/2022 în baza căreia s-a luat Hotărârea Consiliului Județean Neamț privind constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț al doamnei Mădălina-Veronica CIUBOTARU;

Văzând raportul de specialitate nr. 35436/2022 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum și rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 35.455/2022 al Comisiei de numărare;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.188 alin.(1) – (3), art.228 alin.(3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se alege în funcția de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ domnul Ion ASAFTEI.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 324 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

                       Ion Asaftei – 24 voturi „pentru”