ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

  HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren)

din proprietatea Orașului Târgu-Neamț în proprietatea Județului Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 1684/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1684/2023 al Direcției de Management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb”- „ee”, art. 39 alin. (1)-(3), art. 82 alin. (4), art. 228 alin. (3), art.173 alin. (1) lit. „c” și „d”, alin. (5) lit. „b”, art. 294 alin. (3), (5) și (7), precum și ale art.l196 alin.l(1) lit.l„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă solicitarea de transmitere a imobilului teren în suprafață de 1500 mp, situat în Orașul Târgu-Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre, din domeniul public al Orașului Târgu-Neamț în domeniul public al Județului Neamț, în vederea declarării acestuia ca bun de interes public județean și utilizării sale în scopul realizării obiectivului de investiții Centru respiro pentru adulți cu dizabilități.

(2) Consiliul Județean Neamț își asumă ca, până la data de 31.12.2026, să înceapă lucrările de construire a obiectivului de investiții Centru respiro pentru adulți cu dizabilități, în caz contrar urmând ca imobilul menționat la alin.(1) să revină în domeniul public al Orașului Târgu-Neamț.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de Management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:lSecretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI   

     

 

 

     

      Piatra Neamț

      Nr. 12 din 02.02.2023

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                  Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 12.PDF