ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) ce aparțin

domeniului public al Județului Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 1255/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1255/2023 al Direcției de Management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb”- „ee”, art. 139 alin. (1)-(3), art. 182 alin. (4), art. 228 alin. (3), art.173 alin. (1) lit. „c” și „d”, alin. (5) lit. „j”, art. 294 alin. (3), (5) și (7), precum și ale art.l196 alin.l(1) lit.l„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă alipirea a 2 bunuri imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț, respectiv a terenului în suprafață de 1000 mp, identificat prin NC 67370, situat pe strada Pepinierei, nr. 7, municipiul Piatra-Neamț, având o valoare de inventar de 136.480,00 lei, cu terenul în suprafață de 1000 mp, identificat prin NC 67371, situat pe strada Pepinierei, nr. 7A, municipiul Piatra-Neamț, având o valoare de inventar de 136.480,00 lei.

 (2) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor aferente.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de Management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

                            Bogdan BOSOVICI                            

   

 

 

 

 

    Piatra Neamț

    Nr. 13 din 02.02.2023

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                  Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1