ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri necesare pentru încadrarea în categoria funcțională și administrativă a unor căi de acces

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.7 și art.12 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.506/2023 al domnului Gheorghe Hîrțan, consilier județean;

Văzând raportul de specialitate nr.506/2023 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, lit.„i”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„l”, art.286 alin.(3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se încadrează în categoria funcțională a drumurilor județene două sectoare de drumuri de interes local aflate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Țibucani și Războieni, având lungimea de 1,809 km, respectiv 2,641 km și datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică traseul drumului județean DJ 155N, acesta urmând a avea o lungime totală de 10,450 km, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: 1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data transmiterii în proprietatea Județului Neamț a sectoarelor de drumuri prevăzute la art.1 alin.(1).

(2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția de management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 15 din 02.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                  Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 15.PDF