ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind darea în administrare/concesionarea unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, art.867 alin.(1), art.868 alin.(1) și art.871 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.22 alin.(1¹) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.5/2023 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.5/2023 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) – (3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.108 lit.„a”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit. „a”, „b”, „c” și „m”, art.289 alin.(1) și (4),  precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în administrare a bunurilor proprietate publică a Județului Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă concesionarea către Compania Județeană APASERV S.A. a bunurilor proprietate publică a Județului Neamț, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea termenilor și condițiilor stipulate în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.13.144/2009, în ceea ce privește bunurile de retur proprietate publică ale Județului Neamț concesionate operatorului regional.

(2) Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ să încheie actul adițional, aferent aprobării prevăzute la alin.(1), la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.13.144/2009.

Art.3: În mod corespunzător, se completează, pe capitole, anexa nr.1- Inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Judeţului Neamţ, valabil la data de 31.12.2021 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.69/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv încheierea protocoalelor de predare-primire a bunurilor prevăzute în anexe, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

  Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

      Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI   

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 5 din 02.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                  Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0