ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în ceea ce privește o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.867 alin.(1), art.868 și art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.3.882/2023 al domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.3.882/2023 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) – (3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, art.297 alin.(1) lit.„a” și „d”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în folosința gratuită a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești a bunurilor proprietatea Județului Neamț, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr.1a care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioadă determinată, respectiv până la atestarea acestora ca făcând parte din domeniul public al Județului Neamț și darea lor în administrare.

(2)  Drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul în care se va realiza predarea- primirea materială a bunului, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiare, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc., sunt prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.1b care face parte integrantă din prezenta hotărâre, document ce se va încheia în termen de 15 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2: (1) Se revocă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a bunurilor proprietatea Județului Neamț ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Se aprobă darea în administrarea Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Păstrăveni a bunurilor prevăzute la alin.(1).

(3) Drepturile și obligațiile părților vor fi stabilite prin Protocolul de dare în administrare ce va fi încheiat în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, se completează și se abrogă, în mod corespunzător, unele hotărâri ale Consiliului Județean Neamț, după cum urmează;

a. se modifică anexa nr.1- Inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Judeţului Neamţ, valabil la data de 31.12.2021 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.69/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ;

b. se completează anexa nr.4- Situația bunurilor aflate în proprietatea Județului Neamț pentru care procedura de atestare a acestora ca aparținând domeniului public este în curs de desfășurare la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.69/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ;

c. se modifică art.2 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.98/2020 privind acceptarea unei donații și luarea unor măsuri conexe;

d. se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.7/2023 privind luarea unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește o serie de bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 30 din 10.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                   Voturi „pentru”  33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                     Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                         Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 30.PDF