ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

    CONSILIUL  JUDEŢEAN

       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.10 alin.(4) al Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4.101/2023 al domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.4.101/2023 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și nr.4.169/2023 al Direcției generale buget-finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(3) lit. f, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț, în valoare totală de 142.045.239,04 lei, inclusiv TVA, din care construcții-montaj 133.530.636,11 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă devizul general actualizat pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț, conform anexelor 3, 3a-3h, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă contribuția de la bugetul local al Județului Neamț la realizarea Proiectului integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț, în sumă de 2.045.239,04 lei, TVA inclus.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

 (2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

   Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 31 din 10.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                              Voturi „pentru”  32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                    Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  2