ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment de interes

public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.4.934/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.2.281 și 2.310/2023 ale Primarului Orașului Târgu-Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.4.934/2023 al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă și nr.5.003/2023 al Direcției Generale Buget Finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„d”, „n” și „p” ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organizarea și desfășurarea activităților culturale „Zilele Ion Creangă”, în cadrul evenimentului „Zilele Porților Deschise” – ediția a II-a, în perioada 1-3 martie 2023, în orașul Târgu-Neamț, în scopul promovării Județului Neamț și a Regiunii Nord-Est din punct de vedere turistic și cultural, în vederea creșterii numărului de vizitatori și aducerii în atenția acestora a personalității și operei scriitorului Ion Creangă.

Art.2: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Târgu-Neamț, prin Consiliul Local al Orașului Târgu-Neamț, în vederea organizării activităților culturale „Zilele Ion Creangă”, în cadrul evenimentului „Zilele Porților Deschise”, ediția a II-a, ce se va desfășura în  perioada 01-03 martie 2023, în Orașul Târgu Neamț, județul Neamț.

 (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Orașul Târgu-Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 37.000 lei.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă și Direcția Generală Buget Finanțe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

               

Piatra Neamț

Nr. 54 din 23.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                    Voturi „pentru” 22

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                      Voturi „împotrivă” 4

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                         Abțineri 9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 54.PDF