ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind delegarea unui consilier judeţean care să îndeplinească temporar atribuţiile de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 8.021/2023 al unui grup de consilieri județeni;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.021/2023 al Direcției generale juridice și relații internaționale, rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 8067/2023 al Comisiei de numărare a voturilor, precum şi avizele comisiilor de specialitate

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

           În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.192 alin.(2), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se deleagă domnul Răducu-Adrian Păduraru, consilier judeţean, să îndeplinească temporar atribuţiile de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, pe perioada în care domnul vicepreședinte Ion Asaftei exercită atribuţiile ce sunt conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 62 din 17.03.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                            

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 24                                          

Nr. total al aleșilor județeni absenți 10                                      

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează: 

 

 

–        Răducu-Adrian Păduraru – 20 voturi ,,pentru"

–        Maria Apostol                       4 voturi ,,pentru"