ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.l907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.6.856/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr. 703/2023, 1021/2023 și 1022/2023 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

Văzând rapoartele de specialitate nr.6.856/2023 al Direcției de Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și nr.7.243/2023 al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb”- „ee”, art. 139 alin. (1) și (2), art.173 alin. (1) lit. „b” alin. (3) lit. „f”, art. 228 alin. (3), precum și ale art.l196 alin.l(1) lit.l„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Instalare sistem de supraveghere video și sistem de alarmă” la Casa de tip familial Felicia din cadrul Complexului de Servicii Elena Doamna, Piatra-Neamț, cu o valoare estimată de 15.900,15 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 14.500,15 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 30 zile, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Instalare sistem de supraveghere video, sistem de alarmă și sistem videointerfon” la Casa de tip familial Ștefan, Săvinești, din cadrul Complexului de Servicii Elena Doamna, Piatra-Neamț, cu o valoare estimată de 17.098,48 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 15.098,48 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 30 zile, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Sistem de supraveghere video” la Complexul de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman, cu o valoare estimată de 33.367,10 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 25.867,10 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 2 luni, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de Investiții, Programe și Infrastructură Județeană va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5:lSecretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 66 din 11.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                            Voturi „pentru” 31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                              Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                  Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 66.PDF