ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

  

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1, art.4 și art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.7/2006 privind aprobarea aderării Consiliului Județean Neamț la Asociația Adunarea Regiunilor Europei, ale art.6 din Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.4/2002 privind aderarea Consiliului Județean Neamț la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, ale art.VIII pct.1 lit.„a” și art.X pct.2 lit.a” din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.115/2007 privind aprobarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.8289/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 8289/2023 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale și nr.8.529/2023 al Direcției generale buget finanțe, solicitarea înregistrată sub nr.336/2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”, adresa nr. 705/2023 a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România,  factura nr.2023-N52-JS a Adunării Regiunilor Europei,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.89 alin.(1), (2) și (8), art.90 alin.(1), art.173 alin.(7) lit.„a” și „c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă valoarea și plata cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2023, în sumă de 33.902.85 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

Art.2: Se aprobă valoarea și plata cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europei pentru anul 2023, în sumă de 4.775 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

Art.3: (1) Se aprobă valoarea și plata cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România pentru anul 2023, în sumă de 110.696,80 lei.

(2) În mod corespunzător, se modifică pct.4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.46/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția generală buget finanțe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 78 din 11.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 19

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                                        Voturi „împotrivă” 13

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0