ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind reorganizarea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art. 14 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr. 9975/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.14.854/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 9975/2023 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se reorganizează Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, după cum urmează:

Președinte: secretarul general al județului;

Vicepreședinte: director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț;

Membri: – director general adjunct – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț, cu atribuții de coordonare a activității în domeniul protecției copilului;

              – director general adjunct – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț, cu atribuții de coordonare a activității în domeniul protecției persoanelor adulte;

              – director general adjunct – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț, cu atribuții de coordonare a activității în domeniul relației cu publicul și administrativ;

                 – șef Serviciu management resurse umane și salarizare – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț;

                 – șef centru – Complex de servicii ”Elena Doamna” Piatra-Neamț;

                 – șef centru – Complex de servicii de Zi Piatra-Neamț;

                 – directorul Complexului rezidențial de servicii sociale Păstrăveni;

                 – directorul Complexului rezidențial de servicii sociale Roman;

                 – reprezentantul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, desemnat prin act administrativ de managerul unității sanitare;

               – reprezentantul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, desemnat prin act administrativ de managerul unității sanitare;

                – reprezentantul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț, desemnat prin act administrativ de directorul centrului.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.173/2020 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 81 din 11.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  2