ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) aflate în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 11.207/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.207/2023 al Direcției de Management, adresa nr.1531/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr.58/2023, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb”- „ee”, art. 139 alin. (1)-(3), art. 182 alin. (4), art. 228 alin. (3), art.173 alin. (1) lit. „c” și „d”, alin. (5) lit. „b”, art. 294 alin. (3), (5) și (7), precum și ale art.l196 alin.l(1) lit.l„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă alipirea a 2 bunuri imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț, respectiv a terenului în suprafață de 1.003 mp, identificat prin NC 59345, situat pe strada Cireșilor, nr. 11, municipiul Roman, având o valoare de inventar de 48.882,00 lei, cu terenul în suprafață de 1.004 mp, identificat prin NC 59346, situat pe strada Cireșilor, nr. 13, municipiul Roman, având o valoare de inventar de 48.931,00 lei.

 (2) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor aferente.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de Management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 100 din 28.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru”  33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1