ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului public județean de transport

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.17 alin.(1), lit. „j1” și art.20 alin.(6) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului comun al ministrului transporturilor şi viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1158/2336/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean

Examinând referatul de aprobare nr.9683/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.155/2023 a Societății Comerciale EURO TRAVEL S.R.L;

Văzând raportul de specialitate nr.9683/2023 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), ale art.173 alin.(1) lit.„d”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă emiterea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului public județean de transport Societății Comerciale EURO TRAVEL S.R.L, urmare transferului licențelor inițiale, eliberate Societății Comerciale MEGA TRAVEL SRL, în temeiul unei proceduri de majorare a capitalului social prin aport în natură, pentru următoarele trasee:

   Traseul Piatra Neamț – Goșmani;

   Traseul Piatra Neamț – Lunca Moldovei;

   Traseul Piatra Neamț – Țibucani;

   Traseul Piatra Neamț – Tupilați.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 108 din 28.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

              Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru”  20

     Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  4

              Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  10

              Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0