ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri imobile aparținând domeniului privat județean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.6884/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6884/2023 al Direcției de management, adresa nr.1877/2023 a Primarului Municipiului Roman, adresa nr.156/2023 a Uniunii Generale a Pensionarilor din România- Filiala Roman, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, art. 362 alin.(2)-(3), art.349 – art.351, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1: (1) Se aprobă revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Uniunii Generale a Pensionarilor din România- Filiala Roman prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.67/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț, în ceea ce privește un spațiu (camera 2) din corpul de clădire C1 (Casa Vârstnicului) din incinta fostului Club Petrotub Roman, cu suprafață utilă de 10,22 mp.

        (2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.3a din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.67/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț.

Art.2: (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Consiliul Local al municipiului Roman, pe o perioadă de 10 ani, a bunului proprietate privată a Județului Neamț prevăzut la art.1, în scopul realizării activității de consiliere a persoanelor vârstnice de către Direcția de Asistență Socială Roman.

(2) Spațiile comune, respectiv holul de acces și grupul sanitar ce deservesc corpul de clădire C1 (Casa Vârstnicului) din incinta fostului Club Petrotub Roman, se vor afla în folosință gratuită comună a celor doi beneficiari.

(3) În mod corespunzător, se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.256/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare, cu poziția nr.9, aceasta urmând a avea forma și conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Direcţia de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 85 din 28.04.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                      Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                        Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                            Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0