ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.858 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;

Examinând referatul de aprobare nr.2.931/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.2.931/2023 al Direcției de management, declarația secretarului general al județului nr.2.929/2023, procesul-verbal nr.340/2023 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Județului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) – (3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„a”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, art.289 alin.(1), (4)-(5), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1)  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Neamț, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/1999, cu modificările și completările ulterioare și atestat potrivit Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I.„Bunuri imobile”, se completează, prin introducerea, după poziția nr.1620, a 12 noi poziții, numerotate de la poziția nr.1621 până la poziția nr.1632, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Inventarul prevăzut la alin.(1) se completează, de asemenea, la Secțiunea II-Bunuri mobile, prin introducerea, după poziția nr.231, a 23 noi poziții, numerotate de la poziția nr.232 până la poziția nr.254, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În mod corespunzător, se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.79/2023 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Inventarul astfel completat constituie anexă la statutul Județului Neamț și se publică pe pagina de internet a Consiliului Județean Neamț, la secțiunea dedicată statutului județului, precum și în monitorul oficial local.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 86 din 28.04.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                       Voturi „pentru”  32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                         Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                             Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  2

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 86.PDF