ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind darea în administrare a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, art.867 alin.(1), art.868 alin.(1) și art.871 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.8.913/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.8.913/2023 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) – (3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„a”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit. „a”, „b”, „c” și „m”, art.289 alin.(1) și (4), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în administrare a bunurilor imobile proprietate publică a Județului Neamț, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

    a.   Bunurile prevăzute la nr.crt.1-11 se dau în administrarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești;

    b.   Bunul prevăzut la nr.crt.12 se dă în administrarea Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Păstrăveni.

(2) Se aprobă darea în administrarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești a bunurilor mobile proprietate publică a Județului Neamț, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) În mod corespunzător, se completează anexele nr.1 și 2, respectiv se diminuează anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.79/2023 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei  hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.30/2023 privind luarea unor măsuri în ceea ce privește o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț se abrogă.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv încheierea protocoalelor de predare-primire a bunurilor prevăzute în anexe, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 87 din 28.04.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                          Voturi „pentru”  33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                            Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1