ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind înregistrarea Județului Neamț în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(1) și art.10 din Hotărârea Guvernului 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Deciziei preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr.34/2021 pentru aprobarea normelor metodologice şi tehnice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online;

Examinând referatul de aprobare nr.10.848/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.848/2023 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), ale art.173 alin.(1) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă înregistrarea Județului Neamț în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP).

Art.2: Se aprobă suportarea din bugetul local al Județului Neamț a plății comisioanelor generate de utilizarea sistemului de plată a taxelor și tarifelor datorate Județului Neamț cu ajutorul cardului bancar prin intermediul SNEP, conform prevederilor legale.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția generală buget, finanțe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 91 din 28.04.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                          Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                            Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0