ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind constituirea Comitetului județean pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Neamț

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.15 din Legea nr.7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.1543/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022 – 2030

Examinând referatul de aprobare nr.10.291/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.14.726/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.10.291/2023 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă constituirea Comitetului județean pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Neamț, ce va funcționa în următoarea componență:

a.     Reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

b.     Reprezentantul Instituției Prefectului- Județul Neamț;

c.      Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

d.     Reprezentantul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț;

e.     Reprezentantul Direcției de Asistență Socială a municipiului Roman;

f.      Reprezentantul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț;

g.     Reprezentantul Direcției de Asistență Socială a orașului Bicaz;

h.     Reprezentantul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț;

i.       Reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

j.       Reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț;

k.     Reprezentantul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț;

l.       Reprezentantul Direcției Județene pentru Cultură Neamț;

m.   Reprezentantul Direcției Județene pentru Tineret Neamț;

n.     Reprezentantul Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A.;

o.     Reprezentantul Fundației MOTIVATION Neamț;

p.     Reprezentantul Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale „Luceafărul” Neamț;

q.     Reprezentantul Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Păstrăveni.

(2) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să desemneze, prin dispoziție, reprezentantul Consiliului Județean Neamț în Comitetul prevăzut la alin.(1).

(3) Componența nominală a Comitetului prevăzut la alin.1 va fi aprobată prin dispoziția directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, pe baza desemnărilor transmise de conducerea instituțiilor și serviciilor publice, precum și a organizațiilor neguvernamentale reprezentate în Comitet.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului județean pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Neamț, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 92 din 28.04.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                          Voturi „pentru”  33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                            Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 92.PDF