ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului  „Festivalul B Zone Folk România”, ediția a III-a, în perioada 13-14 mai 2023

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.143/2021 privind aprobarea „Master Planului de Turism al Județului Neamț 2020-2030”;

Examinând referatul de aprobare nr.11.162/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.11.162/2023 al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă, nr.11.209/2023 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi nr.11.182/2023 al Direcţiei Generale Juridice și Relaţii Internaţionale, adresa nr.6.148/2023 a Primarului Orașului Târgu-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„d” și „n”, alin.(7) lit. „a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Târgu Neamț, prin Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț, și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, în vederea realizării evenimentului de interes public județean „FESTIVALUL B ZONE FOLK ROMÂNIA– ediția a III-a, ce va avea loc în perioada 13-14 mai 2023, în orașul Târgu-Neamț, județul Neamț.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Orașul Târgu-Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 190.000 lei.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă și Direcția Generală Buget Finanțe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 96 din 28.04.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                          Voturi „pentru”  21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                            Voturi „împotrivă”  4

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 96.PDF